Задължение за изпитване

Безопасни средства за работа

Наредбата за производствена безопасност (BetrSichV) от 03.10.2002 и предписанията за защита от злополуки BGV D 36 / GUV-V D 36 и BGR 172 и  BGR 173 изискват от работодателите да предоставят на работниците си само такива средства  за работа, които са подходящи за работното място и при правилна употреба гарантират безопасност и защита на здравето
(§ 4 BetrSichV).

Sicherheitshelm mit Ohrsch�tzer

За вас това означава:

  • Употреба на средства за работа, които отговарят на BGV D 36 / GUV-V D 36, BGR 172 и BGR 173 и на действащите актуални норми.
  • Осигуряване на проверка на средствата за работа от компетентно за целта лице (§ 10 BetrSichV).
  • Резултатите от проверката трябва да бъдат документирани (§ 11 BetrSichV).

Заводът на KRAUSE ви предлага:

  • Средства за работа, които отговарят на заданията и директивите на Предписанията за защита от злополуки (BGV D 36 и SUVA) и действащите актуални норми.
  • Контролни листа и лепенки за изпитване за доказване на извършеното изпитване (лепенки за изпитване и контролни листа на страница 117).
  • Еднодневен семинар за обучение на компетентни лица за стълби, степенки и подвижни скелета.
  • Семинари с твърди срокове или семинари на място.
  • На участниците сертификат и подробни материали за обучението.